Almanya’da iṣ yapmak veya çalıṣmak isteyen kiṣiler için çoğu durumda vize ve çalıṣma izni gereklidir. Bu konuda öncelikle bilmeniz gerekenler bu bölümde yer almaktadır.

Yabancılar Kanunu Hükümleri

AB’ye üye ülke vatandaṣlarının Almanya’ya giriṣlerinde geçerli bir kimlik veya pasaport sahibi olmaları yeterlidir olup bu kişiler, Almanya’da sınırsız süre kalabilmekte ve oturum ve çalıṣma açısından Alman vatandaṣları ile bir tutulmaktadırlar.

AB’ye üye olmayan ülke vatandaṣları’nın ise Almanya’ya girebilmek için geçerli bir pasaportun yanı sıra vize almaları da gerekmektedir. Almanya tarafından belirlenmiṣ ülke vatandaṣları için, her altı ayda en fazla üç ay süresince vizesiz giriṣ imkanı bulunmakta olup bu süre Almanya’da ṣirket kurma veya yatırım hazırlıkları için kullanılabilmektedir.

Bu süre boyunca örneḡin ticari sözleṣmeler imzalanabilmekte veya iṣ görüṣmeleri yapılabilmektedir. Alternatif olarak ticari vize ise her altı ayda çoklu giriṣ-çıkıṣ’lar la, toplam 90 gün kalma olanaḡı tanımaktadır. Ticari vize ile yabancı ülke vatandaṣları, iṣ ve ṣirket kuruluṣuna iliṣkin hazırlıklarla birlikte, iṣ temasları da yapabilirler.

Vize Başvurusu

Almanya’da üç aydan fazla kalmayı veya ticari temaslarda bulunmayı planlayan AB’ye üye olmayan ülke vatandaşlarının aksi kararlaştırılmadıkça vize alması gerekmektedir. Vize başvurusunun Almanya’ya girmeden önce bulunduḡunuz ülkedeki Alman Diplomatik Temsilciliklerine (Büyükelçilik veya Baṣkonsolosluk) yapılması gerekmektedir . Almanya Yurt Dıṣı Diplomatik Temsilcilik adresleri Dışişlerinden temin edilebilmektedir.

Vize değerlendirme sürecinin ortalama üç ay sürmekle beraber bu süre sunulan belgelerin uygunluğuna göre uzayabilmektedir. Bu sebeple zamanında başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Önemli: Vizenin verilip verilmeyeceḡine yaṣadıḡınız ülkedeki Alman Diplomatik Temsilcilikleri karar vermektedir. Almanya’ya geldikten sonra yapılması gerekli oturum iṣlemleri (örneğin oturum izni) ile ilgili olarak Semt İdaresinin Yabancılar Bölümüne başvurulması gerekmektedir. Oturum izninin verilmemesine veya ne kadarlık süre boyunca verilebileceği hususlarına yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre karar verilmektedir. Oturum izninin uzatılmak istenmesi halinde vize verilirken yerine getirilmesi gereken koṣulların, örneḡin finansal yeterliliğin belgelendirilmesi hala geçerli olup olmadığına bakılmaktadır. .

Çalışma İzni

Almanya’da çalıṣmak isteyen her yabancının uygun bir vize alması gerekmektedir. Çalışma izni alınırken serbest meslek sahibi olanlar ile bir iṣverene baḡlı olarak çalışanlara uygulanan prosedürler farklıdır. Bir iṣverene baḡlı olarak çalıṣacak olanların oturum izninin yanı sıra, çalıṣma izni de almaları gereklidir. Çalıṣma izni baṣvurusu ülkenizde vize baṣvurusu ile beraber yapılmalıdır.

AB’ye üye a üye ülke vatandaṣlarının yanı sıra, serbest meslek sahiplerinin:

• Genel vekalet veya temsil etme yetkisi olan idarecilerinin (Prokura)

• Sermaye ṣirketlerindeki (GmbH, AG) genel müdürler veya ṣahıs ṣirketlerindeki (OHG, KG) sermaye çoḡunluḡuna sahip ortakların

• Yabancı bir şirketin kendisine genel vekalet veya kendi baṣına idare yetkisi verilmiṣ olan idarecilerinin,

Çalıṣma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Tüm bu konularda Hamburg Invest’e danışabilir ve veya yetkili kişi veya kurumlara yönlendirilme hususunda yardım isteyebilirsiniz.